Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, zgodnie z treścią rozdziału II ustęp 8 i 9 Regulaminu.

Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje poprzez usunięcie Konta.

Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na świadczenie usługi w okresie trwania uprawnienia do odstąpienia od Umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem tutaj.

Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu m.in. w przypadkach określonych w Regulaminie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu:

w przypadku cesji praw i zobowiązań ADMINISTRATORA (rozdział XI ustęp 2 Regulaminu),

w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,

w każdym czasie, bez podania przyczyny.

ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.

W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATORA upływu terminów, o których mowa w ust. 7 lit. a) i b), oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem ADMINISTRATOR uzasadniają wypowiedzenie (ust. 8), ADMINISTRATOR prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez ADMINISTRATORA. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie zablokowane niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.

ADMINISTRATOR ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale IX (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.

Do pobrania:

Formularz zwrotu (wersja pdf)
Formularz reklamacji (wersja pdf)

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel