Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego HalaRowerowa.pl

Właścicielem sklepu HalaRowerowa.pl jest firma Motor-Land Sp. j.

Regulamin sklepu internetowego www.halarowerowa.pl obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zawieranych na odległość począwszy od 25 grudnia 2014 r.

Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa a w szczególności:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) dla transakcji zawieranych do 24 grudnia 2014r.
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) dla transakcji zawieranych od 25 grudnia 2014 r.
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zmianami).

W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustaw pierwszeństwo mają ustawy.

 1. Sposoby składania zamówień
 1. Sklep internetowy HalaRowerowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez: stronę internetową www.halarowerowa.pl po zalogowaniu się w systemie do panelu klienta.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje automatycznie przesłane, w momencie jego złożenia, na adres e-mail klienta, podany przy rejestracji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania imienia i nazwiska oraz pełnego adresu zamawiającego.
 1. Realizacja zamówień
 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia i zawiązanie umowy pomiędzy Klientem a firmą MOTOR-LAND następuje po nadaniu unikatowego numeru zamówienia przez system sklepu HalaRowerowa.pl, i sprawdzeniu danych adresowych przez pracowników sklepu.
 2. W przypadku braku jakichkolwiek towarów zamówionych przez Klienta w magazynie, Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem przez konsultantów o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia . Klient podejmuje wówczas decyzje o dalszej realizacji zamówienia (wydłużenie się czasu realizacji lub realizacji zamówienia w częściach), bądź rezygnacji z niego.
 3. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał jako formę płatności "Odbiór osobisty" jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail o numerze rezerwacji, na który powinien się powołać przy odbiorze towaru. Odbiór towaru odbywa się w magazynie firmy: ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w sobotę w godzinach 9-15 ( w sezonie wiosenno-letnim).
 4. Towar przeznaczony do odbioru osobistego jest przetrzymywany w magazynie firmy, przez 7 dni od momentu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. C. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.
 5. Rowery wysyłane są w wersji pudełkowej od producenta i wymagają skręcenia i wyregulowania. Istnieje możliwość wysłania roweru skręconego i wyregulowanego (w celach transportowych może być zdemontowane koło przednie, pedały oraz kierownica) za dodatkową dopłatą ujętą w cenniku wysyłek.
 1. Wysyłka
 1. Wysyłka zamówionego towaru na terenie Polski realizowana jest poprzez firmę kurierską zgodnie z poniższym harmonogramem.
  1. Realizacja potwierdzonego zamówienia:
   poniedziałek - piątek do godziny 10.00,
   wysyłka towaru w następnym dniu roboczym;
  2. sobota – niedziela dni świąteczne,
   wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy.
 2. Kosz wysyłki:
  Przy zakupie roweru za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłka towaru na terenie Polski następuje na koszt kupującego.
  Przy zakupie akcesoriów lub części wysyłka na terenie Polski - 50 zł brutto przy wpłacie na konto oraz 100 zł brutto przy wysyłce pobraniowej.
 3. Wysyłka roweru skręconego i wyregulowanego to dodatkowy koszt 100 zł. 
 4. Wysyłka zamówionego towaru poza terytorium Polski ustalana indywidualnie z Klientem.
 5. Sklep HalaRowerowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W celach transportowych może być zdemontowane koło przednie, pedały oraz kierownica.
 6. W przypadku promocji specjalnych okres wysyłki oraz ceny wysyłek mogą się różnić od powyższych.
 1. Ryzyko
 1. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na nabywcy od chwili odbioru towaru z magazynu lub od przewoźnika, jeśli z jego usług nabywca zdecydował się korzystać.
 1. Płatności i ceny
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Przedstawiony asortyment w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 3. Podczas składania zamówienia Klient wybiera jedną z form płatności:
  1. Odbiór osobisty - Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar w momencie odbierania go lub po zaksięgowaniu płatności przelewowej.
  2. Pobranie - zamówiony towar jest wysyłany kurierem, zapłatę za towar Klient dokonuje u kuriera w momencie odbioru towaru.
  3. Przelew - klient dokonuje przedpłaty na konto firmowe MOTOR-LAND. Wysyłka towaru odbywa się po zaksięgowaniu płatności przelewowej.
  4. Dane do przelewu: płatność w PLN.
  5. Do każdej paczki jest dołączany, w zależności od życzenia klienta, paragon lub faktura VAT, zawierające informacje na temat cen produktów, ich ilości i ceny, a także o kosztach przesyłki.
 1. Zwrot towaru
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz.827) - zwaną dalej ustawą – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art.27 ustawy).
 2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. Osobiście w siedzibie firmy: Hala Rowerowa 04-792 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 262.
  2. Wysłane listownie na adres: Hala Rowerowa 04-792 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 262.
  3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@halarowerowa.pl.
 3. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie HalaRowerowa.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze sprzedawcą, drogą telefoniczną lub e-mailową.
 4. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalono inaczej.
 5. Przelew za zwrócony towar nastąpi po odesłaniu przez klienta podpisanej faktury korygującej.
 1. Reklamacje
 1. W transakcjach zawieranych od 25 grudnia 2015 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II – „rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony Sprzedawcy uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.
 3. Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, klient winien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej klient zobowiązuje się niezwłocznie odesłać uszkodzony towar wraz z protokołem do sprzedawcy, po uprzednim jego powiadomieniu.
 5. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.
 6. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Kupujący winien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 7. Do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w transakcjach zawartych przed 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony Sprzedawcy uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu (faktura VAT bądź paragon) wraz z towarem sprzedającemu. Reklamację należy zgłosić osobiście bądź pisemnie drogą pocztową.
 10. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt sprzedającemu na swój koszt osobiście bądź drogą pocztową. W przypadku uznania reklamacji sprzedający zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę. 
 1. Ochrona Danych Osobowych
 • W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

   

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu HalaRowerowa.pl jest Motor-Land Tomasz Kuzior Zbigniew Hebda Sp.J. 05-092 Dziekanów Nowy ul. Kolejowa 362/364, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188944, posługująca się adresem e-mail: sklep@motor-land.com.pl oraz numerami telefonu: 22 872 18 18
 2. W sprawach związanych z danymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: motor-land@com6.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepu HalaRowerowa.pl oraz udostępnienia możliwości składania zamówień w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu HalaRowerowa.pl, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. INIS sp. z o.o. - podmiot świadczący usługę Newsletter,
  4. PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  5. PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A – podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  6. Santander Consumer Bank S.A. - podmiot świadczący usługę zakupów ratalnych,
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Klient ma prawo do przenoszenia danych, w tym historii transakcji.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu na podstawie kodu pocztowego, kliknięć w banery umieszczone w mailach oraz decyzji podejmowanych na stronie w celu dopasowania oferty oraz skierowania odpowiednich newsletterów.
 1. Pliki do pobrania
 1. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem sklepu halarowerowa.pl jest firma Motor-Land Sp. z o.o. © 2020.